I denna sekretesspolicy beskriver vi frågor som rör insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter hos wawa fertility, inklusive i samband med drift och underhåll av wawa fertility-appen, webbplatsen och relaterade tjänster, förmåner och system. Läs igenom texten noggrant.

1. Inledning

Syftet med denna text är att informera dig om hur wawa fertility behandlar dina personuppgifter i samband med din användning av appen "wawa fertility" och om dina rättigheter i detta avseende.

Appen innehåller både allmän och känslig information om dig. Några av de känsligaste personuppgifterna är de som rör ditt hälsotillstånd, och dem respekterar vi som du kan läsa mer om här nedan.

2. Personuppgiftsansvarig

wawa fertility är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i appen. Du kan kontakta wawa fertility med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 10 nedan.

3. Vilken information behandlar vi om dig och i vilket syfte?

Information

Som en del av att skapa en användare i appen samlas följande personuppgifter om dig in och behandlas: namn och e-post. Ytterligare information som du väljer att registrera, inklusive information om läkemedel och recept om du väljer att skapa en medicinpåminnelse.

Syfte

Syftet med behandlingen (av dina personuppgifter) är att göra appen och de möjligheter som den erbjuder för översikt och stöd för fertilitetsbehandling etc. tillgängliga för dig, inklusive:

  • En personlig assistent som hjälper dig att hålla reda på dina möten och din behandlingsprocess.
  • Relevant innehåll för dig där du befinner dig i din behandlingsprocess.
  • Ge dig en översikt över din medicinering under behandlingsprocessen.
  • Information om din behandling och de olika faserna som du kommer att genomgå.

Du kan skapa en påminnelse om medicin så att appen skickar ett meddelande när det är dags att ta din medicin. Medicinpåminnelsen använder den information som du anger när du lägger till medicinen. Du anger alltså all information själv.

wawa fertility kan inte hållas ansvarig för din medicinering om aviseringar från medicineringspåminnelsen inte visas på din mobil eller om du har angett felaktig information, till exempel tid och dos.

4. Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i appen är samtycke i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 9.2 a, eller artikel 6.1 a.

Ta del av relevant information i samtyckesförklaringen som du måste godkänna för att kunna använda appen.

Du kan läsa i avsnitt 7 nedan och i samtyckesförklaringen hur samtycket kan återkallas.

5. Varifrån får vi dina personuppgifter?

När du har loggat in och registrerat dig som användare i appen kommer du att bli ombedd att fylla i information om dig själv och din behandlingsprocess.

Appen samlar inte in personuppgifter om dig från externa källor. Alla personuppgifter som kommer att finnas i appen är personuppgifter som du själv har angett.

6. Till vem lämnar vi ut eller överför vi dina personuppgifter till?

Vi använder externa leverantörer som värd för servern och den information som finns på den. Som en del av leverantörernas behandling av uppgifter för vår räkning har vi ingått databehandlingsavtal med alla leverantörer som uppfyller kraven i artikel 28 i dataskyddsförordningen och som kräver att leverantörerna implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Dina uppgifter och registreringar i medicinpåminnelsen och behandlingsöversikten är endast tillgängliga för dig och skyddas av en inloggning.

Den klinik som du har angett som den klinik där du får behandling har inte tillgång till dina personuppgifter.

7. Dina rättigheter

För att skapa insyn i behandlingen av dina personuppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att när som helst be oss informera dig om vilken information vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, alla kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter samt varifrån personuppgifter kommer. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till den e-postadress som anges i avsnitt 10. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i den information som vi har registrerat om dig uppmuntras du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få alla eller en del av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandla dem. Om fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till lagring, till exempel om du anser att den information vi behandlar om dig inte är korrekt.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss utlämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke du har gett oss för att behandla dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke genom att radera din profil genom att gå till appens inställningar och klicka på "radera profil". Det innebär också att du inte längre kan använda appen. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte den lagliga behandlingen före återkallandet.

Rätt att klaga

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, om wawa fertilitys behandling av dina personuppgifter.

8. Radering av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som du har samtyckt till att använda appen. Vi raderar dina personuppgifter så snart du raderar din profil i appen, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem under en längre period eller om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

9. Säkerhet

De känsliga personuppgifter som du anger i appen skyddas genom inloggning. Därför finns det en hög säkerhetsnivå i samband med användningen av appen. Dessutom har vi infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter som behandlas i appen samt mot obehörig spridning eller missbruk av dem. Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

10. Kontakt

wawa fertility är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in om dig och behandlas i appen. Om du har några frågor eller kommentarer om behandlingen eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter enligt punkt 7, vänligen kontakta:

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

Köpenhamn V

kontakt@wawafertility.com

Tel +45 31 12 70 80

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy